O cara Crèma – Federico Pesadori

O cara Crèma

O cara Crèma, la mè Crèma cara,
col Sère co la sò bel’aqua ciara,
ma pias i cios, i prat, le stradeline
doe che canta i rosgos, le speransine.


Ché gh’è la casa di me pore vècc,coi ní da le rundane sota i tècc:
forse i’è amó i fioi di fioi di rundaní
che gh’era al temp che sere piciní.


Vède ‘I pupà che l’era issé ‘n bun òm,
che ‘l m’á ‘nsegnát a ès an galantòm;
da me mama recòrde i’urasiú
an di mument da le tribülasiú.


E te recòrdet che le sere bèle,
col ciel spassat e crüelát da stèle,
quand setát zo ‘n sö l’èrba dal nòst brol,
tasìem töi du per sent al russignol?


Ché i munt luntá, i campaníi, le tère
che sa spècia col cül an sö, ‘n dal Sère,
ii pör s’ciarat dal sul o da la lüna,
i ciama ‘n penser car o ‘na persuna.


Gh’èm miga i munt, ma, quand gh’ è ‘I ciel seré,
i munt da Bèrghem i ta par lé issé:
sa vét fin, cume tante pegurine
spantegade söi fianch, cese e casine,
e ‘ncrüstat d’or, d’argent e altre culur
che istès nu ta fa vèt gna brao pitur.


Gh’èm miga ‘I mar co l’aqua túrbia e amara
ma ‘I Sère co la sò aqua dulsa e ciara,
che ‘l ve zo, a zich zàch, cume ‘n arzent,
coi sò paesèt anturne töcc splendént,
traèrs i cios, i prat, le stradeline
doe che canta i rosgos, le speransine.


Ché dal Dòm par che ‘l sun da le campane
al cünte di nòst vècc stòrie luntane,
da tanti brai òm, che in altre sit
a íghen ‘na metà i sa ciöcia i dit.


Ché gh’íem le müre ‘n doe Barbarossa
l’á düít südá sanch a gossa a gossa,
e, cume ‘ncó, i sò degnissem disendent,
an invensiú diabòliche sapient,
i’ustagi i ligáa a le so torr, stö ròi,
per vèt i nòst a massacrá i sò fioi.


Ma I’á pudít dóma col tradiment
a viga di cremasch al supraént;
ché dal valur di vècc gh’è amó memòria:
a inciòstre d’or l’è scrét an da la stòria,
Ché gh’èm le müre, i palàs e i’arch
da la gluriusa tèra da san March,
doe dòrma antich gueriér a cent a cent
con tanc màrter dal nòst Risurgiment.


I’è ròbe da nagót, ma, töte ‘nsèma,
e ma tègn ché ligat a la me Crèma
da giòie santificada e da dulur,
coi me mòrt che ma spèta arent a lur,
an mèzz ai cios, ai prat, le stradeline,
doe che canta i rosgos, le speransine,
sensa sperá ‘n unur, an’atensiú,
a spetá ‘l dé da mor cumè ‘n cuiú.


E adès se argü da Crèma urá sparlá,
i’aará a che fa con me, i’aará a che fa.

Torna in alto